INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tyndpudsning

- i aggressivt/klimatisk udsat miljø (Eksponeringsklasse MX4)

Hæftemørtel – puds på glatte underlag

Tyndpudsning i aggressivt/klimatisk udsat miljø

Generelt har det gennem flere år været sådan, at tyndpudsning i aggressivt/udsat miljø er blevet frarådet af branchen. Weber har som den største leverandør af færdigblandede tyndpudsemørtler på det danske marked gennem mange år samlet så mange erfaringer, at Weber ønsker at delagtiggøre branchen i disse.

Der er metoder/produkter, som er mere velegnede end andre. Det skal dog understreges, at tyndpudsning i aggressivt/udsat miljø altid er forbundet med øget vedligeholdelse sammenlignet med eksempelvis blankt murværk eller tyndpudsning i moderat miljø.

Aggressivt miljø

Der skelnes mellem følgende eksponeringsklasser (mikroklima):

 • MX1 - I et tørt miljø
 • MX2 - Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning
 • MX3 - Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning plus frost-tø-cykler
 • MX4 - Eksponeret for saltmættet luft eller havvand
 • MX5 - I et aggressivt kemisk miljø

Tidligere blev eksponeringen opdelt i 3 miljøklasser: Aggressivt, moderat og passivt miljø.

Aggressivt miljø er steder, hvor:

 • Murværk er udsat for udendørs klima nær kyster
 • Murværk er i områder med stærkt røgholdig atmosfære
 • Murværk kan blive udsat for frost, når tværsnittet eller dele heraf risikerer at have så højt et vandindhold, at der er fare for frostsprængning

Nye vægflader

Valg af byggesten
Tegl 18 anbefaler, at der benyttes middelsugende sten med en vandoptagelse på 20-30 vol.-%.

Stenens overflade bør typisk være en ru blødstrøgen sten. Samtidig bør stenen have et så lavt saltindhold som muligt. Tillige anbefales det, at stenen har en ekstra god frostbestandighed. Ønskes en anden sten kontakt da venligst Weber.

Den rigtige opmuringsmørtel
Weber anbefaler, at der benyttes Funktionsmørtel FM5®. Bindemidlet i FM5® er udelukkende portlandcement. Ved valg af en KC-mørtel indeholder denne foruden cement hydratkalk som bindemiddel. Hydratkalk hærdner/karbonatiserer først ved et vandindhold under 7 vægt-%. Her er det vigtigt at huske på, at vandindholdet (baljekonsistens) erfaringsmæssigt har følgende vægt-%:

• Funktionsmørtel FM5®: ca. 14 %
• KC tørmørtel: ca. 18 %
• KC vådmørtel: ca. 24 %

Ovenstående betyder, at vægfladerkan pudses hurtigere ved valg af Funktionsmørtel FM5®.

Ifølge DS/INF 167 skal mørtelfuger udføres, så deres holdbarhed sikres over for de påvirkninger, de bliver udsat for i henhold til miljøvurderingen. Det er derfor vigtigt, at færdige fuger er trykket/komprimeret og udfyldt helt frem til forkant af sten. Dette gælder ikke bare lejefuger, men i lige så høj grad studsfuger. Der er gennem årene set alt for mange skader på tyndpudset murværk, netop fordi fuger ikke har været tilstrækkeligt tætte. Samtidig kan det anbefales, at overfladen på mørtelfuger har en vis ruhed. Dette opnås typisk ved - efter trykning- /komprimering - at affeje med stiv kost. Vægflader skal ikke afsyres. De gængse regler for opbevaring af materialer på byggeplads, opmuring, afdækning m.m. gælder selvfølgelig også - og især - her.

Tyndpudsning
Tyndpudsning bør først påbegyndes, når vandindholdet i det samlede murværk er under ca. 3 vægt-%. (Fugt vandrer ikke fra materialer med fin porestruktur (tegl) til materialer med grov porestruktur (tyndpudsemørtel) - men omvendt.) Under de gunstigste udtørringsforhold vil det typisk sige en måned efter opmuring. Der henvises yderligere til Byg-Erfa Blad 2000 11 28 "Tynde overfladelag af mørtel". Inden tyndpudsning påbegyndes, "skures" vægflader med en sten af samme type som benyttet ved opmuringen. Dette vil fjerne evt. mørtelstænk, "skægkanter" fra sten m.m.

Løsninger til tyndpudsning
Weber har gode erfaringer med nedenstående 3 løsninger til tyndpudsning på tegl i aggressivt/udsat miljø - alt afhængigt af ønsket færdig overfladestruktur:

Løsning 1: Ønske om changerende indfarvet struktur, hvor fugetegning er synlig

 • Der tyndpudses med indfarvet weber colour fra Weber. Påfør et så tyndt lag som muligt.
 • Der afsluttes eventuelt med egnet imprægnering.

Løsning 2: Ønske om malet overflade, hvor fugetegning er svagt synlig

 • Vægflader tyndpudses med weber multi 280 i en lagtykkelse på ca. 1 mm
 • Der afsluttes med weber.silikatmaling eller weber.ton 411 top silikoneharpiksmaling i ønsket farve. Ved brug af silikatmaling grundes weber multi 280 forinden med weber fixativ iblandet vand i forholdet 1:1.

Løsning 3: Ønske om tyndtpudset overflade, hvor fugetegning knap er synlig

 • Vægflader tyndpudses med weber multi 280 i en lagtykkelse på ca. 1 mm.
 • Der afsluttes med weber.pas 461 silikatpuds eller weber.pas 481 top silikoneharpikspuds i ønsket farve.
  Husk forinden at grunde weber multi 280 med weber.prim 403.

Løsning 2+3

 • Kan udvides med et tykkere lag weber multi 280 (op til 5 mm) såfremt der ønskes en mere pudset overflade.

Det kan altid anbefales at udføre prøvefelter.

Eksisterende vægflader

Nedenstående gælder generelt for underlag af tegl (blødstrøgne/maskinsten), kalksandsten (glatte/kløvede), betonsten samt letklinkerblokke. (Ved underlag af eksempelvis puds, porebeton m.m. henvises til gældende Weber håndbog):

 • Eksisterende vægflader gennemgås for evt. alge-/mosdannelse, trafikfilm, imprægnering m.m. og afrenses.
  Derudover anbefales det at få foretaget en undersøgelse af vægflader for fugt- samt saltindhold (opstigende fugt, havgus m.m.). Ved eksempelvis et højt indhold af fugt eller salt risikeres afskalninger i efterfølgende tyndpuds grundet frost eller krystaltryk.
 • Frost-/saltsprængte sten/blokke udskiftes.
 • Eksisterende mørtelfuger gennemgås. Skønnes fuger så svage, at de ikke styrkemæssigt kan bære en tyndpudsning, udkradses disse til min. 13 mm´s dybde og omfuges frem til forkant af sten/blok med weber multi 280 eller Funktionsmørtel FM5®. Det er vigtigt at trykke/komprimere fuger. Er eksisterende fuger sunde og faste, men dybere end 5 mm, omfuges disse efter samme recept som ovenstående.
 • Alt afhængigt af ønske til færdig overflade følges løsning 1, 2 eller 3. Løsning 1 kræver, at weber colour påføres i maks. 2 mm lagtykkelse. Samtidig må der forventes farveforskelle i færdig slutpuds, såfremt der er forskellig sugeevne i vægflader (udskiftet sten m.m.).

Bemærk

Er der tale om de kløvede kalksandsten, påføres weber multi 280 over to omgange.

Udførelse i øvrigt iht. Webers produktblade, se www.weber.dk. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Saint-Gobain Weber A/S ikke påtager sig ansvaret for projektering eller udførelse, da dette er uden for Saint-Gobain Weber A/S' ansvarsområde. Der henvises i øvrigt til Saint-Gobains Weber A/S' almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder særligt pkt. 7.4.