INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor Stories

Produktegenskaber

 • Pumpbart produkt - hurtig, ergonomisk påføring
 • Hurtig hærdning - gør hurtig montering mulig
 • Plane gulve - minimerer slitage
 • Stor modstandsdygtighed over for mekanisk belastning - lang levetid
 • PU- eller epoxyunderlag - kan tilpasses forskellige miljøer

weber.floor Stories er en cementbaseret, pumpbar afjævningsmasse til anvendelse i indendørs erhvervsområder såsom butikker og lagre samt på gangstier osv.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor Stories er en pumpbar, hurtighærdende afjævningsmasse baseret på en specialmørtel med indhold af sand, supplerende bindemiddel og tilsætningsstoffer. Produktet er beregnet til brug i offentlige miljøer.

Materialet er særlig velegnet ved begrænset renoveringstid, større overflader eller ønske om en meget plan overflade. Overfladen kan betrædes efter 1-2 timer afhængigt af temperaturen. Forsigtig trafik kan tillades efter 24 timer - og fuld belastning efter ca. 1 uge ved normale temperaturer.

weber.floor Stories bør overfladebehandles iht. instruktioner fra Weber. Påføring af weber.floor Stories kræver særlig viden og erfaring, for at et optimalt resultat kan opnås. Weber råder over særligt uddannede gulventreprenører til udlægning af weber.floor Stories.

Produktet karakteriseres som CT-C25-F7-AR0,5 iht. EN 13813.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

   
Hærdetid  
Inden gangtrafik
Inden let trafik
Inden normal trafik
2-4 timer
1 døgn
Ca. 1 uge
Min. tykkelse
Maks. tykkelse
Vandbehov
4 mm
30 mm
5-5,25 liter pr. 25 kg sæk (20-21 %)
Bøjningstrækstyrke  
Bøjningstrækstyrkeklasse
28 døgn
F7 (EN 13813)
10,5 MPa (EN 13892-2)
Svind  
28 døgn < 0,5 mm/m (EN 13454-2)
 Flydehastighed  

 Iht. EN-norm


Iht. Weber-standard


Iht. flydering 50 x 22 mm

135-145 mm
EN 12706 (ring 30 x 50 mm)

230-245 mm
Weber-standardmetode 99:03 (ring 35 x 68 mm)

155-160 mm
Gl. SS 923519 (ring 50 x 22 mm)

Tværtrækstyrke

Udledning af ætsende stoffer

> 1,5 MPa efter 28 døgn

CT

 Fysiske krav  
 Brandmodstand A2fl-s1 (EN 13501-1)
 Kemiske egenskaber  
 pH Ca. 11
 Slidmodstand  
 Stålhjul, klasse Slidmodstand – BCA-klasse
AR0,5 (EN 13892-4)

Forbrug

Materialeforbrug: 1,7 kg/mm og m2.

Trykstyrke

Trykstyrkeklasse: C25 (EN 13813).
28 døgn: Middelværdi 34 MPa (EN 13892-2).

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • Bulk

Varenr.

 • 2757633

Opbevaring

6 måneder i uåbnet emballage ved tør opbevaring.
Kontroller materiale, som er ældre end tre måneder.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor Stories er en cementbaseret, pumpbar afjævningsmasse til anvendelse i indendørs erhvervsområder såsom butikker og lagre samt på gangstier osv. Produktet skal overfladebehandles iht. Webers anbefalinger, inden det tages i brug. weber.floor Stories er også velegnet som PU- eller epoxyunderlag.

Forberedelse

Forberedelse og priming
Gulventreprenøren bør altid følge Webers kvalitetssikringsdokumenter ved forberedelse og udlægning af weber.floor Stories.

Overfladetrækstyrken i underlaget bør være > 1,0 MPa. Svage, fleksible underlag (fx asfaltgulve) skal fjernes. Svindbevægelser i nystøbt beton bør være ophørt, da der ellers kan opstå vedvarende revnedannelse. Bevægelsesfuger skal installeres over hele afretningsmassen og må ikke tildækkes. Hvis to lag betonplader anvendes, bør man kontrollere vedhæftningen mellem betonlagene. Ujævne underlag bør afrettes på forhånd med weber.floor 4320 FibreFlow Rapid (DR).

Ved risiko for bevægelser i underlaget bør dette forstærkes med et nedboltet stålnet, Ø5 mm, maskevidde 150 mm. Forstærkningen indstøbes i basislaget.

Weber anbefaler, at det nødvendige omfang af afretningen fastlægges inden støbningen. For at de foreskrevne gulvtolerancer med hensyn til planhed (længde normalt 2 m) og hældning kan opnås, bør underlaget opfylde den foreskrevne tolerance for den færdige overflade.

Underlaget bør være rent og frit for støv, cementfilm, fedt eller andre urenheder, som kan forhindre vedhæftning. Underlaget bør altid primes to gange med weber.floor 4716 Primer. Første lag fortyndes i forholdet 1:5, andet lag fortyndes i forholdet 1:3 (på friske basislag skal forholdet være hhv. 1:10 og 1:3). Primeren bør være tør, inden weber.floor Stories udlægges. Under primingen bør temperaturen i underlaget være > + 10 °C. Underlagets overflade skal være tør, og der skal være gode betingelser for tørring i arbejdsområdet under primingen. Ellers er der risiko for blæredannelse i den færdige overflade. Hvis primeren kræver mere end 3-4 timers tørretid, er dette et tegn på dårlige tørrebetingelser eller på, at underlaget ikke absorberer primeren ordentligt.

Opbevar produktet tørt ved rumtemperatur inden anvendelsen. Hvis materialet er meget koldt, er der risiko for, at ikke alle tilsætningsstoffer opløses under blanding. Ved lav temperatur eller en rumfugtighed over 70 % kan der fremkomme lyse pletter på overfladen. Hvis materialet er for varmt, kan dets flydeegenskaber ændres, og det kan stivne hurtigt. Derfor bør luftfugtigheden og temperaturen måles inden støbning.

Under påføring bør temperaturen i omgivelserne og i underlaget være over + 10 °C, og luftfugtigheden bør være under 70 %.

Underlag

Beton- eller cementbaserede afjævningsmasser.

Blanding

Temperaturen i arbejdsområdet bør være mellem + 10 °C og + 25 °C. Bland weber.floor Stories med 21 % vand. Kontroller vandindholdet under blandingen vha. en flydeprøve. Hvis vandindholdet er korrekt, bør flydehastigheden ligge på 155-160 mm (gl. SS 923519, ring 50 x 22 mm) eller 230-245 mm (Weber-standardring 35 x 68). Under flydeprøven bør man også kontrollere, at massen er fuldt homogeniseret og fri for separation. Tilsæt aldrig mere vand end nødvendigt for at opnå det ønskede resultat.

Blandeudstyr
DuoMix 2000 med 60 m slangelængde, indvendig diameter min. 32 mm, Weber-pumpebil eller Weber-siloblanderpumpesystem.

Påføring

Kontroller og rengør alt udstyr omhyggeligt, inden påføringen går i gang.

Primeren skal være tør inden påføringen. Al våd primer tørres af.

Massen pumpes på underlaget i baner. Hver ny bane bør udlægges i den foregående så hurtigt som muligt, så massen flyder sammen og danner en jævn belægning. Glat den friske masse let undervejs for at fjerne evt. skum i overfladelaget og forhindre farveforskelle. Banelængden tilpasses blandepumpens flydekapacitet og belægningens tykkelse. Generelt bør banelængden ikke overstige 10-12 m, medmindre der anvendes særlig opdeling. Hvis et exceptionelt plant gulv kræves (superjævnt), er det særlig vigtigt, at udlægningsbredden er lille. Vi anbefaler Weber-afstængerlister til inddeling i passende sektioner. Brug altid snor til at afmærke en lige linje, når afstængerlisterne påklistres. Inden påføringen skal rør og andre gennemføringer forsynes med nødvendig tætning for at undgå tilstopning af kloakafløb. I halvt hærdet tilstand er massen let at forme eller skære, så vent ikke for længe med at udføre evt. justeringer. Justeringer af en halvt hærdet overflade vil kunne ses i den færdige overflade.

Sørg for god ventilation og undgå træk og direkte sollys.

Efterbehandling

weber.floor Stories skal behandles inden brug. Overfladebehandling kan udføres efter 24 timer. Sørg for, at overfladen er beskyttet, inden overfladebehandlingen udføres.

weber.floor Stories kan overfladebehandles med weber.floor-støvbinder/-overfladeforstærker + PLS Stengrund eller weber.floor Protect. weber.floor Stories er også velegnet som fx epoxy eller polyuretan.

Rengøring

Udstyr og værktøj kan skylles rent i vand umiddelbart efter brug. Hærdet materiale skal fjernes mekanisk.

Bemærkninger

 • Kvaliteten af det færdige produkt kan kontrolleres ved at måle overfladestyrken på stedet. Kontakt Weber vedrørende målemetode. Hvis hydrering sker i indeklima (ca. + 20 °C og 50 % RH), skal overfladestyrken være større end 1,5 MPa efter 28 døgn. Ved måling efter kortere tid eller hvis materialet har hydreret ved en lavere temperatur, vil overfladestyrken blive reduceret.
 • Anvend bløde kantlister - weber.floor 4960 - for at undgå revnedannelse som følge af bevægelser i vægge osv.
 • Brug pigsko under påføringen for at undgå fodaftryk i den færdige overflade.
 • Beskyt overfladen med et geotekstil (gangtrafik), geotekstil + masonit eller krydsfiner under byggearbejdet.
 • Brug ikke selvklæbende tape direkte på overfladen, da blødgøringsmidler fra tapen kan smitte af på overfladen og give varige pletter.
 • Brug særlig beskyttelse ved indgangspartier; aftørringsmåtter til snavs og fugtabsorberende måtter til at holde overfladen frisk og begrænse behovet for rengøring.
 • Brugere skal have adgang til retningslinjer for vedligeholdelse.
 • Undgå at udsætte overfladen for direkte sollys og træk under påføringen og de følgende 1-3 døgn.
 • Da materialet er en cementbaseret spartelmasse, kan der opstå fine, næsten usynlige revner. Sådanne revner påvirker dog ikke gulvets funktion.
 • Farveforskelle kan forekomme i overfladen som følge af de forhold, der var til stede ved påføringen, og fordi materialet er baseret på komponenter bestående af naturlige mineraler. Ved evt. fremtidige udbedringer kan der forekomme synlige afvigelser i farve og overfladestruktur.
 • Det hærdede materiale tåler vandpåvirkning. Hvis materialet er helt fugtigt, falder dets styrke til under normalværdierne. Ved tørring genvinder materialet fuld styrke.

EHS

EHS

Sikkerhedsmærkning: Ætsningssymbol. Indeholder kvarts, skadelig ved indånding. Indeholder specialmørtel. Fugtig specialmørtel kan forårsage irritation i øjnene og være skadelig ved hudkontakt (dehydrering). Læs sikkerhedsdatabladet vedrørende angivelse af indhold og andre sikkerhedsforanstaltninger.