INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4712 Primer EC 1

weber.floor 4712 Primer EC 1
weber.floor 4712 Primer EC 1

Produktegenskaber

 • Meget emissionsfattig (EMICODE EC 1)
 • Kan anvendes på ny beton
 • Velegnet til opvarmede gulvkonstruktioner
 • Meget lav viskositet
 • God indtrængningsevne i sugende underlag
 • Stabiliserende virkning på sugende, mineralske underlag
 • Glimrende kemikaliebestandighed
 • Til inden- og udendørs brug

weber.floor 4712 Primer EC 1 anvendes til at prime og stabilisere beton- og afretningsflader. Også egnet som vandfri primer på træ, spånplader, metal og lign.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Opløsningsmiddelfri, meget emissionsfattig, ufyldt 2-komponent epoxyharpiks. Meget emissionsfattig (EMICODE EC 1)

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

Rengøring af redskaber
Arbejdsredskaberne kan rengøres med terpentin eller renset benzin ved alle arbejdspauser
Forarbejdningstemperatur
Temperatur i materiale og gulv mindst 15 °C, højst 30 °C
Temperaturen i underlaget skal være mindst 3 °C over den gældende dugpunkttemperatur
Ventetid mellem arbejdsgangene
(Indtil belægning)
15 °C mindst 24 timer
23 °C mindst 12 timer
30 °C mindst 8 timer
Udendørs anvendelse
Ja
Indendørs anvendelse
Ja
Gangbar
15 °C 24 timer
23 °C 12 timer
30 °C 8 timer
Forarbejdningstid
Primning (ufyldt)
15 °C 40 minutter
23 °C 25 minutter
30 °C 15 minutter
Relativ luftfugtighed
15 °C maks. 75 %
30 °C maks. 75 %
Farvetone
Transparent-gullig
Kort produktbetegnelse
EN 13813 SR-B1,5, system: grunding

Produktoversigt

Underlag

 • Beton
 • Anhydrit
 • Støbeasfalt
 • Træ
 • Spånplader
 • Metal

Forbrug

 • Ca. 300-500 g/m² pr. ar-
  bejdsgang

Blandingsforhold

 • Komponent A : komponent B: 73:27

Oplagring

 • 2 år i tørre, tempererede omgivelser (ikke under 10 °C)

Kodenr.

 • Komponent A: 00-5 (1993)
 • Komponent B: 00-5 (1993)

Varenr.

 • 2109625

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Opbevaring

I tæt lukkede originalbeholdere kan produktet opbevares i to år i tørre, tempererede omgivelser (ikke under 10 °C.) Hvis harpikskomponenten danner krystaller under opbevaring og transport ved lave temperaturer, må materialet ikke forarbejdes, da dette kan give problemer med hærdning. Krystalliseringen kan ophæves, hvis harpikskomponenten opvarmes i vandbad ved 60 °C.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 4712 Primer EC 1 (EMICODE EC 1) anvendes til at prime og stabilisere beton- og afretningsflader. Også egnet som vandfri primer på træ, spånplader, metal og lign. Som støvbinder på mineralske underlag. Til udfyldning af revner og arbejdsfuger i afretningslag og beton. Som hæftebro mellem f.eks. beton, spartelmasser og gulvlime. 

Forberedelse

Underlaget skal, alt efter byggepladsforholdene, forberedes med egnet metode, f.eks. ved slyngrensning, slibning eller fræsning. En overfladetrækstyrke > 1,5 N/mm² i industri/erhverv og > 1,0 N/mm² i boligbyggeri skal opnås. Tætte, glatte og metalliske underlag rugøres intensivt ved slibning med en fin kornstørrelse. Fedt, olie, voks og øvrige stoffer afvaskes ved grundrensning. Test vedhæftningen ved at udføre en prøveflade.

Underlag

Et belægningssystems optimale vedhæftning til underlaget er baseret på en grundig forberedelse. Derfor skal underlaget altid forbehandles mekanisk (afrensning.) Alle underlag skal være bæredygtige og tørre samt fri for støv, slam, olie, fedt og øvrige urenheder. Gamle rester af klæbemiddel og belægning skal fjernes, og revner bør identificeres. Underlaget skal være beskyttet mod opstigende fugt. Inden påføring af weber.floor 4712 Primer EC 1 skal fugten i underlaget være mindre end 90 % RF. Inden udlægning af et Weber Floor-system påbegyndes, skal man sikre sig, at primeren er tilstrækkeligt hærdet, tør og ren.

Blanding

Weber.floor 4712 Primer EC 1 leveres i to komponenter (komponent A = harpiks, komponent B = hærder) i afstemt blandingsforhold. Materialet gøres klart til forarbejdning ved intensiv maskinel blanding. Hæld hele mængden af komponent B over i komponent A. Bland derefter straks grundigt med en langsomtgående elektrisk omrører, indtil blandingen er ensartet. Sørg også for at blande godt i kanten og bunden af blandekarret. Det anbefales at hælde massen over i et rent kar og blande på ny. Før blanding sikres at temperaturen på materialet er mindst 15 °C og højst 30 °C.

Påføring

Weber.floor 4712 Primer EC 1 udlægges på det forberedte underlag og fordeles i en arbejdsgang med ca. 300-500 g/m² med gummispartel og rulles regelmæssigt med malerrulle. Epoxyharpiksen skal fordeles på en sådan måde, at materialeansamlinger undgås. Afstrø den friske primer regelmæssigt med ovntørret kvartssand, f.eks. i kornstørrelse 0,3-0,8 mm, forbrug af kvartssand ca. 1,5-2,5 kg/m².

Bemærkninger

Fugtpåvirkning (regn, dug, høj luftfugtighed) kan give hvide misfarvninger, og evt. klæbrighed, på overfladen. Materialet vil under overfladen hærde upåklageligt, men den hvide misfarvning eller klæbrigheden reducerer den efterfølgende belægnings vedhæftning kraftigt og skal derfor principielt fjernes. Blandet materiale hældes ud på fladen så hurtigt som muligt og fordeles. I den tømte beholder sker der efter blandingen en kraftig varmeudvikling pga. høj reaktivitet. Stil blandede restmængder så køligt som muligt uden døre og ibland sand for at undgå røgudvikling.

EHS

EHS

Miljøhenvisninger

 • Opløsningsmiddelfri.
 • Pr. nr. komponent A: 2001972
 • Pr. nr. komponent B: 2001964
 • I øvrigt henvises til gældende sikkerhedsdatablad.
 • I flydende tilstand er produktet miljøskadeligt og må derfor ikke kommes i kloaknet, vandløb eller jorden.
 • Efter afhærdning er produktet lugtneutralt samt økologisk og fysiologisk ufarligt.
 • Kun helt tømte beholdere må afleveres til genbrug.
 • Materialerester: Lad grundmassen hærde med hærder og bortskaf resterne som malingsaffald.

Sikkerhedshenvisninger
Komponent A indeholder epoxyharpiks/Xi: Lokalirriterende
Komponent B indeholder aminhærder/C: Ætsende
Irritation af øjnene, luftvejene og huden kan forekomme. Ved hudkontakt er irritation mulig. Brug egnede beskyttelsesbriller, arbejdsbeklædning under arbejdet. Overhold Arbejdstilsynets anvisninger om sikkerhed. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Sikkerhedsdatablad for produktet kan rekvireres. Vær også opmærksom på henvisningerne på emballagerne.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25