INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Blokmure - projektering

Denne afsnit omhandler Leca® blokkes og Leca® termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge.

Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner.

Arbejdet udføres i normal sikkerhedsklasse og normal inspektionsklasse.

Leca® blokke leveres i forskellige blokklasser og har tidligere haft benævnelser i relation til bl.a. styrker. Benævnelserne har nu kun relation til rumvægten (densiteten). Benævnelsen for de almindelige Leca® blokke er således Leca® blokke 600, mens Leca® styrkeblokke benævnes Leca® blokke 800.

Mål og vægt

Leca® blokke til blokmurværk. 

 

 

Længde

mm

Højde

mm

Bredde

mm

Middel-
tørvægt
kg/stk

Transport-
vægt
kg/stk


Leca®  blokke 600

 

490

190

100

5,6

6,4

120

6,7

7,7

150

8,4

9,6

190

10,6

12,2

230

12,9

14,8

290

16,2

18,6

330

18,4

21,2

350

19,6

22,5

390

21,8

25,1

248

190

390

11,0

12,7

Leca®  termblokke 

497

190

330

14,6

16,7

350

15,8

17,9

390

14,8

17,0

49019045014,016,1
49014,116,2

Leca®  flexhjørne

250

190

390

8,4

9,6

Brand

Vægge af Leca® blokke kan ikke brænde, giver ikke anledning til brandspredning og udvikler ikke sundhedsskadelige røggasser eller brændende dråber ved brandpåvirkning.

Letklinkerbeton (Leca® blokke) og mørtel er i henhold til EU-kommissionens beslutning af 4. oktober 1996 begge opstillet på listen over byggevarer, der henhører under klasse A1 »Intet bidrag til brand« og er dermed uden krav om yderligere dokumentation.

Brandmodstandsevnen for murværk af Leca® blokke skal derimod eftervises i hvert enkelt tilfælde.

Institut for Bygninger og Energi på DTU har for Blokgruppen (BIB), en gruppe i Dansk Beton, udviklet et beregningsprogram, der kan hjælpe med at eftervise brandmodstandsevnen for vægge af Leca®  blokke. Beregningsprogrammet er dokumenteret ved fuldskalaforsøg hos Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. 
Med baggrund i beregningsprogrammet har BIB udgivet anvisningen »Blokmurværk & brand«, der indeholder brandmodstandsevnen for de mest almindelige vægtyper.

Beregningsprogrammet og anvisningen kan hentes på Blokgruppens hjemmeside.

Brandadskillende vægge opført af Leca® blokke som ikke bærende vægge kan opføres i henhold til efterfølgende tabel. Det forudsættes, at fuger og samlinger er udført korrekt, og at væggen er pudset.

EI 60 A2-s1,d0
(BS 60)
EI 120 A2-s1,d0
(BS 120)
Vægtykkelse [mm]
Maks højde [m]
Maks højde [m]
100
3,00
-
120
3,60
2,50
150
4,50
3,50
190
5,00
4,00
230
6,00
5,00
290
7,00
6,00

Ikke bærende brandadskillende vægge

Der kan endvidere henvises til Dansk Brand- og SIkringsteknisk Instituts brandtekniske vejledning nr. 30, som angiver brandtekniske eksempler, der kan indgå som dokumentation for en bygningsdels brandtekniske egenskaber. 

U-værdier for en hulmur

Ved bestemmelse af U-værdien for en hulmur skal der tages hensyn til eventuelle kuldebroer, herunder virkningen af reduceret isoleringstykkelse i dele af konstruktionen. Eksempler på kuldebroer kan være:

  • Udmuringer omkring vinduer og døre
  • Bindere og forankringer
  • Gennembrydninger 

Hulmurens samlede U-værdi beregnes som

hvor A1 og A2 er delarealer
U1 og U2 er delarealernes U-værdi
Ψk er linjetabet ved isoleringsspring
 er længden af lineær kuldebro

Delarealernes resulterende U-værdi beregnes som:

U1 = U'1 + ΔU1,g + ΔU1,f
hvor
U'1 er delarealets ukorrigerede U-værdi
ΔU1,g er korrektion for luftspalter i isoleringen
ΔU1,f er korrektion for bindere

Varmetabet i samlingen mellem muren og vinduer/døre samt placeringen af vinduer/døre i forhold til kuldebroisoleringen i murfalsen betegnes ved linjetabet Ψsa. Der stilles i Bygningsreglementerne særskilte krav til linjetabet Ψsa. Denne kuldebro indregnes således hverken i murens eller vinduernes/dørenes U-værdi, men skal indregnes i husets samlede varmetab.

Hvis der er gennemgående dæk, søjler og andre konstruktioner, der gennembryder den hule ydervæg, skal disse kuldebroer indregnes i hulmurens U-værdi. 

Basiskonstruktionens U1-værdi
U-værdien, U1, for basiskonstruktionen kan aflæses i efterfølgende tabel 1. Isoleringen er mineraluld med λdekl. 0,037 W/m K.

Der er regnet med 5 stk. 3 mm rustfaste trådbindere pr. m² jævnt fordelt over hele murfladen. Korrektion for bindere ΔUf ≤ 0,005 W/m²K, og den skal derfor i henhold til DS 418 ikke medregnes.

Korrektionen for luftspalter i isoleringslaget er indregnet med en ΔU''  på 0,01 W/m²K, som gælder for en bagmur i murværk med netop fyldte fuger.

Formur
Isolering
mm
Bagmur af Leca® blokke 600
100 mm
150 mm
Væg-tykkelse
mm
U-værdi
W/m²K
Væg-tykkelse
mm
U-værdi
W/m²K
100 mm Leca® blokke 600
125
330
0,23
380
0,22
150
350
0,20
400
0,19
190
390
0,16
440
0,16
250
450
0,13
500
0,12
108 mm teglsten
125
340
0,24
380
0,23
150
360
0,21
400
0,20
190
400
0,17
440
0,16
250
460
0,13
510
0,13

Tabel 1

Udmuringens U2-værdi
U-værdien, U2, ved false og bjælker skal indregnes i murens samlede U-værdi.
U-værdien, U2, for udmuringen ved false kan aflæses i efterfølgende tabel 2.

FormurVæg-isolering
mm
Bagmur Leca® blokke 600
100 mm
150 mm
Kuldebroisolering i mm
λdekl 0,037 W/m K


0
10
50
0
10
50
100 mm Leca®-
blokke 600
125
0,61
0,54
0,36
0,54
0,48
0,34
150
0,57
0,51
0,35
0,51
0,46
0,32
190
0,52
0,47
0,33
0,47
0,42
0,31
250
0,45
0,41
0,30
0,41
0,38
0,27
108 mm teglsten
125
0,74
0,64
0,41
0,64
0,56
0,37
150
0,69
0,59
0,39
0,59
0,52
0,36
190
0,61
0,54
0,36
0,54
0,48
0,33
250
0,52
0,47
0,33
0,47
0,42
0,31

Tabel 2

U-værdien, U2, ved overdækninger af vindues- og døråbninger kan aflæses af efterfølgende tabel 3.

Overligger

Overligger

 Isolering

Vægtykkelse

U-værdi

formur

bagmur

mm

mm

W/m2K

Leca® murbjælke

100 mm

Leca® murbjælke 
100 mm

150

350

0,22

Leca® murbjælke 
100 mm

190

390

0,18

Leca® murbjælke
150 mm

140

390

0,23

Leca® murbjælke 
190 mm

100

390

0,30

Tegloverligger

108 mm 

Leca® murbjælke 
100 mm

150

358

0,22

Leca® murbjælke 
100 mm

190

398

0,18

Leca® murbjælke
150 mm

150

408

0,22

Leca® murbjælke
190 mm

100

398

0,30

Tabel 3

Linjetabet Ψk
Linjetabet Ψk for udmuringer og ribber i hule mure er afhængig af kuldebroafbrydelsen og de anvendte materialer.

Værdierne i efterfølgende tabel 4 viser linjetabet for et enkelt spring i isoleringstykkelse, ved forskellige tykkelser af kuldebroafbrydelse.

Værdier mindre end 0,02 W/m K kan i henhold til DS 418 sattes lig 0. 

Kuldebroafbrydelse
Tegl
Tegl
Leca® blok
Leca® murbjælke
Leca® blok
Leca® blok
Ingen
0,05
0,02
(0,01)
10 mm
0,03
(0,01)
-
20 mm
0,02
-
-
30 mm
(0,01)
-
-

Tabel 4. Tabelværdier fra tabel 6.7.1 i DS 418

Eksempel
Dette eksempel viser, hvilken effekt udmuringens isolering ved vindues- og dørfalse har på væggens korrigerede U-værdi. I eksemplet sammenlignes en væg med 10 mm isolering ud for sidefalse med en væg med 50 mm isolering ud for sidefalse.

Væggen er 6,0 m lang og 2,5 m høj.

Døren er 2,1 m høj og 0,9 m bred. Der er udmuring langs de lodrette false.
Vinduet er 1,5 højt og 1,2 m bredt. Der er udmuring langs de lodrette false.
Udmuringerne udføres i 10 cm bredde. Leca®-murbjælke i bagmur over dør er 0,19 x 0,19 x 1,24 m, og over vindue er den 0,19 x 0,19 x 1,49 m. I formuren er der 108 mm tegloverliggere over dør og vindue.

Væggens opbygning er:
Formur af tegl
190 mm hulmurisolering λdekl. 0,037 W/m K
Bagmur af 100 mm Leca® blokke 600

Væggens U1-værdi kan i tabel 1 aflæses til U1 = 0,17 W/m²K.
A1 beregnes til 10,07 m².

Udmuringens U2-værdi ved 10 mm kuldebroisolering ved false kan i tabel 2 aflæses til U2 = 0,54 W/m²K.
2 ved false beregnes til 0,72 m².

Udmuringens U2-værdi ved overlukninger kan i tabel 3 aflæses til 0,30 W/m²K. A 2 ved overlukninger beregnes til 0,52 m²

Linjetabet kan i tabel 4 aflæses til Ψk = 0,01 W/m K og derfor sættes til 0.

Den resulterende U-værdi for vægkonstruktionen med 10 mm isolering ved udmuring beregnes til:

Kuldebroens U2-værdi ved 50 mm kuldebroisolering kan i tabel 2 aflæses til 0,36 W/m²K.
Den resulterende U-værdi for vægkonstruktionen med 50 mm isolering i falsen beregnes til:

U-værdier for ydervægge af massive Leca® blokke og Leca® termblokke

Tabel 5 viser U-værdien for andre ydervægge af Leca® blokke 600 og Leca® termblokke. Der er for hule fuger regnet med fugestrimmel eller 50 mm hulrum. Fugetykkelsen i liggefugen er 10 mm.

Væggen er regnet pudset på den ene side. Et 10 mm tykt lag puds har en isolans på 0,01 m² K/W. 
Ved nybyggeri, sommerhuse og tilbygninger må U-værdien maks. være 0,30 W/m2K.

Type
Blokbredde [mm]
U-værdier (W/m2K)
Massiv fuge
Hul fuge
Med isolerings-strimmel
Leca® blokke 600
190
1,00
0,89
0,86
230
0,85
0,76
0,73
290
0,69
0,63
0,60
330
0,61
0,56
0,54
350
0,58
0,54
0,52
390
0,53
0,49
0,47
Leca® termblokke 
330
-
-
0,31
350
-
-
0,30
390
-
-
0,20
450--0,14
490--0,12

Tabel 5

U-værdier for skillevægge

I tabel 6 er angivet U-værdien for indvendige skillevægge af Leca® blokke 600 med henholdsvis tynd overfladebehandling og pudset overflade. 

U-værdi
W/m²K
Overfladebehandling
10 mm massive fuger
Tynd
Puds
Leca® blokke 600
100 mm
1,40
1,36
120 mm
1,24
1,21
150 mm
1,06
1,04
190 mm
0,89
0,87
230 mm
0,77
0,75
290 mm
0,63
0,63
330 mm
0,57
0,56
350 mm
0,54
0,53
390 mm
0,49
0,49

Tabel 6

Tynd overfladebehandling med spartling og maling er ikke medregnet med nogen isolans.

Overfladebehandlingen med puds er regnet som 10 mm puds med isolansen R = 0,01 m²K/W.

Der er regnet med samme overfladebehandling på begge sider af væggen.

Da der er tale om indvendige vægge, er overgangsmodstanden Rsi = 0,13 m² K/W benyttet for begge sider af væggen. 

Styrkeforhold

Styrkeegenskaberne i efterfølgende tabel forudsætter, at mørtlens trykstyrke ML mindst svarer til murværkets basistrykstyrke, eller mørtlens trykstyrke MC mindst svarer til 0,5 gange murværkets basistrykstyrke. Ved bøjningstrækstyrkerne skal mørtelstyrken være ML ≥ 7 eller MC ≥ 3,5 MPa.

Leca®  blokke 600 og

Leca®  termblokvanger

MPa

Basistrykstyrke

Karakteristisk 

fk 

2,30

Regningsmæssigfd1,44

Vederlagstrykstyrke

Regningsmæssig 

fd 

1,44

Ved tilstrækkelig 
 sidestøtte
fd1,87

Elasticitetsmodul

Karakteristisk 

Ek

2300

RegningsmæssigEd1437

Bøjningstrækstyrke
liggefugerne

Karakteristisk 

fxk1

0,20

Regningsmæssigfxd10,12

Bøjningstrækstyrke
studsfugerne

Karakteristisk 

fxk2 

0,45

Regningsmæssigfxd20,26

Som nævnt under vederlagstryk kan dette øges, hvor omgivende murværk giver tilstrækkelig sidestøtte. Tilstrækkelig sidestøtte kan opnås, når bredden på det omgivende murværk på begge sider af vederlaget er mindst halvdelen af vederlagsbredden.

Den egentlige dimensionering af murværk med Leca®  blokke bør foretages af en rådgivende ingeniør, da beregningerne omfatter mange forskellige parametre og forudsætninger.

Blokgruppen (BIB), en gruppe i Dansk Beton, har udgivet en vejledning i dimensionering af blokmurværk, som vil være til hjælp ved beregningerne.

Anvisningen kan hentes på Blokgruppens hjemmeside.

Mørtel

Valg af mørtel afhænger af de påvirkninger, blokmurværket udsættes for.

Der skelnes mellem fabriksfremstillet mørtel og byggepladsfremstillet mørtel.

Fabriksfremstillet mørtel skal opfylde kravene i DS/EN 998-2.

Byggepladsfremstillet mørtel skal kontrolleres på byggepladsen, så kravene til trykstyrke, elasticitetsmodul og fremstillingsmetode er overholdt og kan dokumenteres i henhold til DS/EN 1996-2 punkt 3.3.1.

Bindere

Det er en forudsætning, at hule mure forsynes med rustfaste trådbindere i henhold til Eurocode 6, Murværkskonstruktioner og SBI-anvisning 157, »Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure.«

For de konkrete placeringer og dimensioner af bindere henvises til Blokvægge - Udførelse.

Fugearmering

For at forebygge revner som følge af bygningssvind og temperaturbevægelser indlægges en gennemgående armering, når første skifte er henmuret og herefter i hvert 3. skiftes liggefuge. Ved hule mure indlægges dog armering i hvert 2. skifte i formuren. Tilsvarende armering lægges i fugerne 1 skifte under og 1 skifte over muråbninger samt under væggens øverste skifte

Armeringen skal være korrosionsfast i den eksponeringsklasse for miljøpåvirkning, hvori den anvendes.

For- og bagmurvangerne i en hulmur tilhører ofte hver sin eksponeringsklasse og stiller dermed forskellige krav til svindarmeringens korrosionsbestandighed. Eksempelvis vil hule ydermure omkring beboelser eller kontorer normalt kunne udføres med almindelig armering i bagmuren, hvorimod formuren  behøver korrosionsfaste materialer.

For de konkrete placeringer og dimensioner af fugearmering henvises til Blokvægge - Udførelse.

Muråbninger

I åbne false føres hulrummets isolering helt frem til vindues- eller dørlysningen. Senere dækkes isoleringen med tilsætninger af træ eller plademateriale, hvortil vindues- eller dørrammerne fastgøres.

I lukkede false skal forbindelsen mellem formur og bagmur fugtisoleres og forsynes med kuldebroafbrydelse. Dette kan f.eks. udføres med mindst 30 mm tykke strimler af polystyren.

Til vindues- og døroverliggere kan anvendes Leca®  murbjælker, der er præfabrikerede overliggere af Leca®  beton.  Leca®  bjælker vejer ca. 30 % mindre end tilsvarende bjælker i almindelig beton.

Bjælkerne leveres i længder svarende til Leca®  blokkenes modul og i samme højde på 190 mm, så højden også passer med 3 skifter mursten. Størrelser og bæreevnetabel kan ses i brochuren ”Leca® murbjælker”.

Dilatationsfuger

Bevægelser i murværk kan skyldes flere parametre. Temperaturudvidelseskoefficienten for murværk af Leca® blokke er 8 · 10-6 ºC-1. Længdeændringen fra fugtindhold ved levering til fugtindhold ved normal indvendig anvendelse er 0,55 ‰. Den reversible fugtbevægelse er 0,10 ‰.

For at kunne optage disse bevægelser bør der ved lange vægge af Leca®  blokke udføres dilatationsfuger. Væglængderne i nedenstående tabel angiver maks. afstande mellem dilatationsfuger. Fugearmering skal afbrydes ved dilatationsfugerne.

Udvendig anvendelse
8 - 10 m
Indvendig anvendelse
12 - 15 m

Komfort

For at opretholde en tilfredsstillende komfort for de personer, der opholder sig i et lokale, er det nødvendigt, at indeklimaet er i orden. Komforten i et rum afhænger bl.a. af lyd, fugt og varmepåvirkninger.

Vægge af Leca® blokke dæmper efterklang og lydpåvirkninger. Luftlydisolationen R´W for enkeltvægge af Leca® blokke er ifølge SBi-anvisning 172 på 35 dB for 100 mm væg og 40 dB for 150 mm væg, når væggen er muret med fyldte fuger og pudset.

Da Leca® blokke er diffusionsåbne, giver det i mange tilfælde en fordelagtig regulering af luftfugtigheden.

Leca® blokke har gode varmeakkumulerende egenskaber. Mens temperaturen kan svinge meget udenfor, vil der i et rum med bagmure og skillevægge af Leca® blokke være væsentligt mindre udsving.

Overfladebehandling

Murværk af Leca®  blokke bør altid tætnes mod regn, vind, utilsigtet ventilation og lydgennemgang.

Udvendigt bør vægge, der er udsat for regn, tætnes med en vandafvisende, men diffusionsåben facadebehandling eller med en regntæt puds. Ved valg af overfladebehandling bør der tages hensyn til mulighederne for beskyttelse af murværket ved hjælp af konstruktiv beskyttelse som afdækninger og tagudhæng. Èt-lagsbehandlinger har begrænset modstandsevne over for fugt- og temperaturpåvirkninger og bør kun anvendes ved bygninger med beskyttet beliggenhed og god konstruktiv beskyttelse.

Indvendig tætnes væggen helt ned til gulvbetonen. Tætningen udføres før et eventuelt strøgulv udlægges af hensyn til kravet om lufttæthed.

For en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan pudsningen skal udføres, henvises til Blokvægge- Udførelse

Siden sidst opdateret den 02-05-2012. 

Hensigten med oplysningerne i denne tekst er at videregive nyttige erfaringer om Leca®  produkternes egenskaber og anvendelse. Informationerne er udarbejdet som forslag til brug for de ansvarlige ved den enkelte opgaves projektering og udførelse. Saint-Gobain Weber A/S påtager sig ikke ansvar for dimensionering eller noget juridisk ansvar for de vejledende informationer indeholdt i denne tekst.

Til toppen