INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Fundamenter - projektering

Leca® blokke har grundet de mange hulrum gode varmeisolerende egenskaber kombineret med styrke, frostsikkerhed og relativ lav vægt. Leca® beton er uorganisk og angribes ikke af råd, svamp eller insekter.

Her beskrives forskellige typer Leca® blokke og deres anvendelse i fundamenter under ydervægge og indvendige vægge.

Mål og vægt - Leca® blokke til fundamenter

 

 

Længde

Højde

Bredde

Middel-
tørvægt

Transport-
vægt

 

mm

mm

mm

kg/stk.

kg/stk.

Leca®  blokke 600

490

190 

100

5,6

6,4

120

6,7

7,7

150

8,4

9,6

190

10,6

12,2

230

12,9

14,8

290

16,2

18,6

330

18,4

21,2

350

19,6

22,5

390

21,8

25,1

248

190

390

11,0

12,7

Leca®  blokke 800

490

190

120

8,9

9,9

150

11,2

12,4

190

14,1

15,8

230

17,1

19,0

Leca®  termblokke 

497

190

330

14,6

16,7

350

15,8

17,9

Leca®  termblokke 

390

14,8

17,0

Leca®  termblokke 49019045014,016,1
Leca®  termblokke 49014,116,2

Leca®  flexhjørne

250

190

390

8,4

9,6

Leca®  skillevægsplader 

490

330

120

11,6

13,4

500

250

100

7,5

8,6

600

400

100

14,4

16,6

Leca®  mursten

230

55

110

1,0

1,1

Varmeisolering

I samlingen mellem terrændækket, ydervæggen og fundamentet begrænses varmetabet traditionelt ved at afslutte fundamentet med Leca® blokke og Leca®  termblokke også kaldet »Den lune ramme«. Dette er en god, robust og gennemprøvet løsning.

Varmetabet gennem fundamenter betegnes linjetab Ψf.

Beregninger af linjetabet ved ydervægsfundamenter viser, at løsninger med »Den lune ramme« reducerer linjetabet væsentligt.

Konstruktionen beskytter effektivt gulv og bagmur mod kulde i det kritiske område ud for gulvbetonen. Samtidig brydes den kuldebro mellem terrændæk, bagmur og jorden under huset, som et betonfundament udgør.

»Den lune ramme« er let at udføre, er meget stabil at bygge på og udføres af Leca® termblokke, Leca® blokke 600 eller Leca® blokke 800. 

Da varmetabet fra fundamenter udgør en væsentlig del af husets samlede varmetab, er det en fordel at vælge et fundament med så lille et linietab som muligt.

Linjetab ved ydervægsfundamenter

For ydervægsfundamenter er linjetabet Ψf primært afhængigt af seks forhold: 

  • Terrændækkets U-værdi 
  • Gulvbetonens placering og tykkelse
  • Ydervæggens konstruktion 
  • Udformning af fundamentets top 
  • Kantisolering mellem fundamentet og gulvbetonen
  • Sokkelhøjde 

Kuldebroens længde lf for ydervægsfundamenter bestemmes af fundamentets ydre omkreds.   

Der findes en række forskellige fundamentsløsninger med Leca® termblokke, Leca® blokke 600 og Leca® blokke 800.

På grund af omfanget af løsninger i forbindelse med linjetab er der lavet et selvstændigt menupunkt, der omhandler linjetabs-løsninger.

Linjetab ved skillevægsfundamenter

For skillevægsfundamenter, der gennembryder terrændækkets eller kældergulvets isolering, skal varmetabet beregnes ud fra fundamentets linietab og U-værdi og indregnes i terrændækkets eller kældergulvets U-værdi.

 

Linjetab 
Ψk

U-værdi

 

W/m K

W/m2K

3 Leca® blokke 600

 -

0,24

2 Leca® blokke 600

 -

0,30

1 Leca® blok 600

0,03

0,38

1 Leca® skillevægsplade h = 330 mm

 -

0,30

1 Leca® skillevægsplade h = 400 mm

 -

0,26

Beton

0,09

0,53

Tabellen angiver de linietab og U-værdier, der skal regnes med ved forskellige opbygninger af skillevægsfundamentet. Linietabet Ψk i tabellen er for hvert enkelt spring i isoleringsværdierne, hvor der ved skillevægsfundamenter normalt er 2 spring. Linietab på 0,02 W/m K og derunder medregnes ikke.

Kuldebroens længde lf for skillevægsfundamenter bestemmes som fundamentets længde.

Styrkeforhold

Af hensyn til trykfordelingen på jorden under fundamentet og evt. uensartet jord er det nødvendigt, at den nederste del af fundamentet består af udstøbt beton. Denne beton skal have mindst samme bredde som Leca® blokkene ovenover, og blokkene skal være understøttet under hele blokbredden. Minimumsbredden er desuden afhængig af antal etager og eventuel kælder. 

Under ydervægge og bærende indervægge skal minimumshøjden på betonen være 300 mm, og under ikkebærende indervægge skal betonen tilsvarende have en minimumshøjde på 200 mm. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan betonfundamentet alternativt udføres af udstøbningsblokke på et afretningslag af beton.

Der skal tages hensyn til ensidigt jordtryk som f.eks. ved skrånende terræn og ved høje sokler.   

Leca® blokkene opmures med 10 mm mørtel i alle fuger, så fugerne er helt udfyldte. Ved blokke, der er mindst 190 mm brede, kan der dog udføres fuger med op til 50 mm luftspalte i midten, når der tages hensyn til reduktion af det bærende tværsnit. Mørtlen skal være med en trykstyrke på mindst MC 4,5 MPa som f.eks. en funktionsmørtel Weber FM 5® eller en kalkcementmørtel KC 20/80/550. Som alternativ til mørtel i studsfugerne kan disse udføres med Weber Bloklim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leca®  blokke 600 og
Leca®  termblokvanger
MPa

Leca®  blokke 800
MPa

Basis-
trykstyrke

Karakteristisk

fk

2,30

3,8

Regningsmæssig

fd

1,44

2,38

Vederlags-
trykstyrke

Regningsmæssig

fd

1,44

2,38

Ved tilstrækkelig sidestøtte

fd

1,87

3,09

Elasticitets-
modul

Karakteristisk

Ek

2300

3800

Regningsmæssig

Ed

1437

2375

Bøjningstrækstyrke
liggefugerne

Karakteristisk

fxk1

0,20

0,20

Regningsmæssig

fxd1

0,12

0,12

Bøjningstrækstyrke
studsfugerne

Karakteristisk

fxk2

0,45

0,45

Regningsmæssig

fxd2

0,26

0,26

Vederlagstrykket kan øges, hvor omgivende murværk giver tilstrækkelig sidestøtte. Tilstrækkelig sidestøtte kan opnås, når bredden på det omgivende murværk på begge sider af vederlaget er mindst halvdelen af vederlagsbredden (se figur).   

Større kræfter må ikke uden nærmere undersøgelse føres ned i blokke f.eks. i nærheden af hushjørner. Der skal tages hensyn til lasten, der findes ved beregning af husets stabilitet, og især hvor den resulterende last står helt ude på sokkelkanten. Det skal sikres, at blokkenes vederlagstryk ikke overskrides. 

Ved bagmure med stor last (f.eks. ved etagehuse) kan udformningen af vangerne foroven i et delt fundament eventuelt udføres med Leca® blokke 600 under formuren og Leca® blokke 800 under bagmuren.

Den egentlige dimensionering af bæreevnen på fundamenter med Leca®  blokke bør foretages af en rådgivende ingeniør, da beregningerne omfatter mange forskellige parametre og forudsætninger.

Stabilitet i fundamentet

Ved massive blokkonstruktioner i fundamenterne vil vandrette laster fra bl.a. vind normalt ikke have nogen stabilitetsmæssig betydning for fundamentet.

Ydervægsfundamenter vil imidlertid på grund af de skærpede isoleringskrav ofte blive udført delt øverst i fundamentet, hvor formur og bagmur står på hver sin blok (eller vange i Leca® termblokke).

For at sikre stabilitet og tolerancemuligheder skal bredden af blokke ved delte fundamenter under bagmuren og under bærende skillevægge mindst være 10-20 mm bredere end væggen ovenover. Blokkene bør f.eks. være 120 mm under bagmuren og under bærende skillevægge med bredden 100-110 mm.

Blokkene kan være adskilt fra terrændækkets betonplade af f.eks. kantisolering. Her skal hver vangedel betragtes som selvstændige bærende konstruktioner, der skal beregnes.

Følgende forhold må tages i betragtning ved beregning af sådanne fundamentdele:

  • Optagelse af vandret last fra vind.
  • Optagelse af skivekræfter fra stabilitet.
  • Optagelse af jordtryk og eventuelt kørsel.
  • Søjlevirkning i sokkel fra lodret last. Søjlelængde i væg over sokkel må eventuelt forøges, hvis væggen ikke kan påregnes fastholdt ved overkant sokkel.

Hvis terrændækkets betonplade er støbt ind over bagmursfundamentet, når fundamentet er delt eller består af Leca® termblokke, kan fundamentet betragtes som stabilt i sig selv.

Støder terrændækkets betonplade ind til fundamentet, og er kun det øverste skifte i fundamentet delt eller består af Leca® termblokke, kan fundamentet ligeledes betragtes som stabilt, uden der udføres supplerende foranstaltninger.

Hvis de to øverste skifter i fundamentet er delt eller består af Leca® termblokke, og terrændækkets betonplade ikke går ind over bagmursfundamentet, skal der som hovedregel ske en forankring af fundamentet til terrændækkets betonplade.

Ved regningsmæssige lodrette laster over de værdier, der er angivet i nedenstående skema, vil forankring til terrændækkets betonplade ikke være nødvendig. I lasterne skal eventuelt vindsug på taget være medregnet, og der skal regnes med nedre værdi af egenlasten.

Blokbredde under bagmur
mm

Lodret last
kN/m

120

7

150

4

190

3

Ved byggerier i 1 plan i bymæssig bebyggelse kan den øverste Leca® blok under bagmuren forankres til terrændækkets betonplade med 1 stk. 3 mm rustfast binder pr. blok.

Forankringen udføres ved at banke den ene ende af binderen ind i kopenden inden opmuringen eller indmure den i studsfugen. Den anden udragende ende på binderen omstøbes i forbindelse med, at terrændækkets betonplade udstøbes. 

Efterfølgende skema angiver, hvilke laster en henholdsvis 3 mm og 4 mm rustfri binder kan overføre.


 

Rustfast binder

3 mm

4 mm

Karakteristisk forankringsstyrke

1,3 kN

2,5 kN

Regningsmæssig
trækstyrke

0,4 kN

0,7 kN

Udføres det delte fundament af separate Leca® blokke med løst placeret isolering imellem og i 2 skifters højde, placeres der også 1 stk. 3 mm rustfast binder pr. blok i liggefugen mellem de to skifter.

Tilpasninger

Ved fundamenter med 450 mm brede Leca® termblokke i de to øverste skifter og med en massiv Leca® blok 600 som underste skifte sammenmures det nederste skifte med en 350 mm og en 100 mm Leca® blok 600 med Weber bloklim mellem de to blokke. Ved 490 mm brede Leca® termblokke i de øverste to skifter anvendes tilsvarende en 390 mm og en 100 mm Leca® blok som underste skifte. Alternativt til den sidste løsning kan en 350 mm bred Leca® blok 600 anvendes ved at dreje den 90º, så blokkens længde på 490 mm svarer til væggens bredde.

Ved højdeforskelle på fundamentet for formur og bagmur, f.eks. hvor gulvbetonen er støbt ind over fundamentets bagmursvange, kan udligning af højdeforskellen udføres ved at kombinere Leca® blokke med Leca® mursten. For at overholde et lavt linjetab ved fundamentet bør der dog altid være min. to skifter Leca® blokke i bagmursvangen under gulvbetonen. 

Radon

Radon er en radioaktiv luftart, der kommer især fra undergrunden. Den er yderst sundhedsskadelig. Det er derfor vigtigt at begrænse indholdet af radon i indendørs luft til så lavt et niveau som muligt. Ved nybyggeri kræves i bygningsreglementet, at radonniveauet er under 100 Bq/m3. 

SBi-anvisning 233 ”Radonsikring af nye bygninger” indeholder vejledninger om, hvordan konstruktioner kan udføres, så de opfylder kravene i bygningsreglementet. Her nævnes bl.a. at, da der er tale om lufttrykforskelle på op til 0,1 atmosfære mellem trykket over og under terrændækket, vurderes trykudligning som den mest effektive metode til at hindre radon i at trænge ind i bygninger. Samtidig anbefales at tætne konstruktioner mod jord bedst muligt.

For at opnå dette skal den ansvarlige rådgiver indarbejde nødvendige detailløsninger både omkring trykudligning og tætning i de konkrete projekter. Det bør således også i projektet sikres, at der kan laves yderligere forbedringer, hvis der alligevel viser sig at være et for højt radonindhold, når huset er bygget.

Trykudligningen kan udføres effektivt ved at føre et lodret rør fra et åbent lag af Leca® 10-20 coated til over tag. Denne løsning skaber et passivt sug under terrændækket. Trykudligningen mellem de enkelte felter under gulvbetonen kan ske gennem Leca® blokke uden overfladebehandling, når de er anbragt ud for et permeabelt lag som f.eks. et isolerende, kapillarbrydende lag af løs Leca® 10-20 coated. Eventuelt kan hver anden studsfuge mellem Leca® blokkene stå åbne ud for laget af Leca® 10-20 coated.

Tætning over ydervægsfundamenter og skillevægsfundamenter udføres ved at forlænge grundmurspappen ind over gulvbetonen og fastklæbe den til gulvbetonen. Alternativt kan pappen føres ned under gulvbetonen, før denne udstøbes.

Overfladebehandling

Ydervægsfundamenter skal tætnes på den udvendige side med en grovgrunding. Denne føres helt ned til fundamentsbetonen under blokkene. Inden grovgrundingen repareres og tætnes eventuelle skår og fuger.  

Med en afsluttende sokkelpuds får fundamenterne en jævn ensartet overflade. Pudsen beskytter samtidig grovgrundingen mod beskadigelse ved f.eks. havearbejde.  

For en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan overfladebehandlingen skal udføres, henvises til Fundamenter- Udførelse.

Til toppen

Siden sidst opdateret den 28-03-2012.   

Hensigten med oplysningerne i denne tekst er at videregive nyttige erfaringer om Leca®  produkternes egenskaber og anvendelse. Informationerne er udarbejdet som forslag til brug for de ansvarlige ved den enkelte opgaves projektering og udførelse. Saint-Gobain Weber A/S påtager sig ikke ansvar for dimensionering eller noget juridisk ansvar for de vejledende informationer indeholdt i denne tekst.