INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Terrændæk

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca® letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som isolerende, kapillarbrydende og trykudlignende lag. Konstruktionen udføres ofte i kombination med trykfast isolering.

Bæredygtig jord

Før Leca® letklinker leveres, afgraves muld og ikke bæredygtig jord. Herefter afrettes bunden til den projekterede kote, om nødvendigt med stabilt grus, der vibreres.

BYG-ERFA erfaringsblad (13) 99 04 19, »Fundering af terrændæk«, beskriver styrkekravet til bæredygtig jord:

»Kravet til jorden under et terrændæk er, at den skal være trædefast og kunne tåle kørsel med lettere materiel. I ler måles styrken oftest ved vingeforsøg, og disse praktiske krav vil normalt være opfyldt, hvis vingestyrken Cv > 30 kN/m².

Styrken af sandede jordarter vil for samme praktiske formål stort set altid være rigelig i naturligt aflejret sand her i landet. Tilsvarende gælder for velkomprimeret sandfyld«.

Udlægning af Leca®

Når fundamentet er opmuret, og rørføringer samt rørgennemføringer er etableret, udlægges løse Leca® letklinker.

Der kræves ikke udlægning og afretning af sandlag. Leca® laget tilpasser sig underlaget og kan udlægges direkte på bæredygtig jord.

Leca® 10-20 coated laget udlægges med en overhøjde svarende til 10 % af lagtykkelsen. Ved udlægning med blæserslange er kun 7 % overhøjde nødvendig, idet materialet allerede ved udblæsningen
opnår en lejring, der svarer til 3 % komprimering.

Leca® letklinker kan udlægges og vibreres i op til ca. 40 cm lagtykkelse. Større lagtykkelser udlægges og vibreres lagvis. 2 overkørsler pr. udlagt lag giver som regel tilstrækkelig komprimering.

Til hjælp ved udlægning af Leca® 10-20 coated kan topkote før og efter komprimeringen afsættes med laser og pladefodsstadie.

Hvis laget skal afrettes med fald er kotepinde, der i forvejen er jævnt fordelt over arealet, især velegnede.

Fald mod afløb etableres allerede i laget af Leca® letklinker og ikke i betonlag, afretningslag eller slidlag. 

Efterhånden som Leca® letklinker udlægges, udjævnes hele laget til den ønskede tykkelse - f.eks. med en asfaltskraber. De løse Leca® letklinker tilpasser sig automatisk helt tæt til rør, rørgennemføringer
og langs fundamenter, så kuldebroer undgås.

Kombinationsgulve
Løsningen med kombinationsgulve, hvor der anvendes trykfast pladeisolering ovenpå Leca® letklinker, behøver ikke støbeunderlag.

Når laget er afrettet og plant, er det nemt og hurtigt at udlægge isoleringspladerne.

Ved rørgennemføringer etc. skæres isoleringspladerne til.

Når isoleringspladerne er lagt ud, efterfyldes med løse Leca® letklinker, hvis der er behov. Det sikrer effektivt mod kuldebroer i det øverste isoleringslag.

I kombinationsgulve, hvor den trykfaste isolering har et elasticitetsmodul > 900 kN/m² og en tykkelse ≤ 150 mm, kan den tilstrækkelige komprimering af Leca® letklinker ske ved at komprimere direkte oven på isoleringspladerne med en let pladevibrator med bred plade. Hvis pladeisoleringen har et mindre elasticitetsmodul eller en større tykkelse komprimeres Leca® letklinkerne som nævnt nedenfor, før pladeisoleringen udlægges.

Svindarmeringen til gulvbetonen samt eventuelle gulvvarmeslanger kan herefter klodses op på isoleringspladerne.

Terrændæk uden trykfast pladeisolering. 
Når de løse Leca® letklinker udgør hele isoleringslaget, går arbejdet efter udlægning af laget lettere, når man udlægger støbeunderlag i hele gulvets udstrækning. Anvend et diffusionsåbent materiale som f.eks. armeringsnet, fiberdug eller en kombination af begge.

Armeringsnet er svejste stålnet af 4 mm koldtrukket, ribbet armeringstråd med 150 mm masker. 

Armeringsnet er godt at gå på, da det fordeler trykket på Leca® letklinkerne. Samtidig er armeringsnet velegnet som underlag for opklodsninger af rør eller armering.

Armeringsnet kan med fordel udlægges, før Leca® letklinkerne komprimeres. Nettet øger pladevibratorens arbejdsbredde, og gør det lettere at trække den rundt i snævre hjørner uden at den »graver sig ned«. Komprimeringen udføres med en let pladevibrator med bred plade.

Et støbeunderlag mellem Leca® letklinkerne og beton forhindrer, at materialerne blandes sammen under udstøbningen af betonen - især ved flydende beton, pumpebeton eller selvkomprimerende beton. Som støbeunderlag kan der anvendes en let fiberdug på ca 70-80 g/m2. En fiberdug med en vægt på 100-110 g/m2 tåler, at man går på den, og reducerer fodsporene væsentligt.

Armerede gulve kræver både støbeunderlag og et stabilt underlag for armeringens opklodsninger. Hertil kan anvendes en let fiberdug i kombination med et armeringsnet.

Plastfolie, asfaltpap og andre diffusionstætte støbeunderlag hindrer betonens udtørring nedad og bør kun bruges, hvor det tydeligt fremgår af tegninger eller beskrivelse.

Betonlag

Betonlaget på Leca® letklinker udføres mindst af Beton 20 i min. 100 mm tykkelse med svindarmering. 

Gulvbeton fremstilles af en almindelig plastisk beton med et sætmål på 60-100 mm eller en flydebeton. Anvendelse af flydebeton kræver et diffusionsåbent støbeunderlag, f.eks. en fiberdug.

Mellem betonpladen og fundamenter anbringes murpap eller en kantisolering, der hindrer utilsigtet vedhæftning. Isoleringsstrimler bidrager samtidig til kuldebroisoleringen.

Umiddelbart efter udstøbningen skal betonen beskyttes mod udtørring ved tildækning med en damptæt membran, f.eks. plastfolie, i ca. 8 dage. Membranhærdningsmidler til påsprøjtning kan anvendes, hvor der ikke senere skal pålægges afretningslag eller påklæbes gulvbelægninger. Yderligere information kan ses i BYG - ERFA blad (29) 06 12 23, "Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton".

I kolde perioder skal betonen beskyttes mod frost. Detaljerede oplysninger om udførelse og behandling af betonen er beskrevet i normerne og den omfattende speciallitteratur.

Svindarmering
For at forebygge revner og utætheder i gulvbetonen bør der indlægges et net af mindst 5 mm profileret armeringsstål pr. 150 mm i begge retninger. Hvis der skal fastgøres gulvvarmeslanger til armeringsnettet, bør nettet være af mindst 6 mm profileret armeringsstål. Armeringen kan være gennemgående i eventuelle støbeskel. Nettet placeres i midten af betonpladen.

Fugtspærre

Ved blanding af beton tilsættes en betydelig mængde vand. Heraf findes en del stadig i betonen længe efter udstøbning, afhærdning og den synlige udtørring af overfladen. Fugtfølsomme materialer eller undergulve må derfor beskyttes mod den resterende byggefugt og mod vanddampdiffusion fra jorden under huset.

Strøgulve skal beskyttes med en fugtspærre af 0,2 mm plastfolie, der anbringes oven på betonlaget. Plastfolien udlægges med mindst 200 mm overlæg og føres helt op bag fodpanelerne – brug evt. tape. I forbindelse med varme- og vandrør skal plastfolien føres under rørene.

Op til halvdelen af den samlede isolering kan udlægges oven på plastfolien, dog højst 75 mm. Yderligere isolering over betonen må frarådes, da den giver risiko for kondensdannelse over plastfolien.

Gulvbelægninger, der klæbes direkte på beton eller afretningslag, gør det ofte ønskeligt at anbringe fugtspærren under betonen. Herved hindres betonens byggefugt i at fordampe nedefter, og der må regnes med en væsentlig længere udtørringstid.

Tætte gulvbelægninger, som f.eks. vinyl, stiller øgede krav til fugtspærrens tæthed og bør derfor vælges i samarbejde med gulvbelægningens leverandør.

Ikke fugtfølsomme gulve
, som f.eks. klinker, kræver ingen fugtspærre. Det samme gælder for en række diffusionsåbne gulvbelægninger, f.eks. kokos og visse tæppekvaliteter.

I gulve med gulvvarme uden fugtfølsomme materialer er fugtspærre ikke påkrævet.

I gulve med gulvvarme og med fugtspærre bør udtørringen af betonen være gennemført, før der udlægges diffusionstæt gulvbelægning. Gulvvarmen må først startes, når betonen er hærdet til den påkrævede styrke, og bør have fungeret i mindst en måned, inden den diffusionstætte gulvbelægning udlægges.

En eventuel fugtspærre i gulve med gulvvarme anbringes under betonen. Normalt anvendes 0,20 mm plastfolie med mindre gulvbelægningens tæthed stiller særlige krav. Varmeslangerne placeres i gulvbetonen efter leverandørens anvisninger og installationsvejledninger.

Siden sidst opdateret den 28-3-2012.   

Hensigten med oplysningerne i denne tekst er at videregive nyttige erfaringer om Leca®  produkternes egenskaber og anvendelse. Informationerne er udarbejdet som forslag til brug for de ansvarlige ved den enkelte opgaves projektering og udførelse. Saint-Gobain Weber A/S påtager sig ikke ansvar for dimensionering eller noget juridisk ansvar for de vejledende informationer indeholdt i denne tekst.

Afsnit

Projektering

Terrændæk - projektering

Leca® Calculator

Programmet ”Leca® ConstructionCalculator – Terrændæk”, er specielt udviklet til projekterende, der arbejder med komplekse terrændæk løsninger med tunge belastninger og komplicerede lastkombinationer.

Læs mere om beregningsprogrammet for terrændæk her.