INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

FAQ

Vi modtager dagligt mange spørgsmål til vore produkter og deres anvendelse. I erkendelse af, at mange spørgsmål er enslydende, har vi samlet disse samt svarene hertil.

Herunder ses de oftest stillede spørgsmål omhandlende brugen af Leca® produkter.

Leca® blokmure

Isolerer en Leca® termblok nok til at kunne anvendes som ydervæg?

Hvis der anvendes en 45 cm Leca® termblok, der har en U-værdi på 0,14 W/m2K, opfyldes kravene til varmeisolering for ydervægge ved tilbygninger og er under maksimumkravet for ydervægge ved nybygninger jf. bygningsreglementet BR 15. Vinduer, gulve eller taget skal eventuelt isoleres bedre end foreskrevet, så kravet til byggeriets samlede energiramme kan overholdes.

Skal jeg altid benytte armering ved opmuring med Leca® blokke og i bekræftende fald hvor meget?

Ja; til forebyggelse af svind- og temperaturbevægelser indlægges gennemgående armering på 1. blokskifte og derefter i hvert 3. skiftes lejefuge. Ved dør- og vinduesåbninger ilægges armering i første lejefuge over åbninger samt i første lejefuge under vinduesåbninger. Tillige ilægges armering i blokmurværkets øverste lejefuge. 

Formur i hulmure svindarmeres i hvert andet skifte, og høje sokler over terræn armeres for hvert skifte. 

Alt afhængig af eksponeringsklasse (miljøklasse) benyttes henholdsvis korrosionsfast eller korrosionsbeskyttet armering. I aggressiv og moderat miljøklasse kan benyttes rustfrit stål. I passiv miljøklasse kan anvendes Bi-stål 40 alternativt 6 mm ribbet armeringsstål B 550. 

Ved 10 cm, 12 cm og 15 cm Leca® blokke indlægges kun 1 stykke stål pr. armeringsfuge i midten af fugen. Ved større vægtykkelser ilægges 2 stykker stål pr. armeringsfuge. Armeringen skal her placeres mindst 30 mm fra blokforkant (dæklag). 

NB: Svind-/fugearmering har ikke indflydelse på murværkets styrke og må ikke forveksles med konstruktions-/designarmering. Selv såkaldte uarmerede vægge skal svindarmeres i henhold til ovenstående regler.

Jeg skal opfylde et krav om BS 60. Hvilken Leca® blok skal jeg vælge?

Svaret afhænger bl.a. af, om der er tale om en bærende eller ikke-bærende, brandadskillende væg samt højden på væggen. Eksempelvis er nedenstående gældende for en væg opbygget i 10 cm Leca® blokke:

BS 60: Bærende væg i højde op til 2,6 m

BS 60: Ikke-bærende væg i højde op til 3,0 m

Ved brug af 15 cm Leca® blokke kan man opbygge en bærende BS 120 væg i en højde op til 3,8 m.

I forbindelse med de funktionsbaserede brandkrav er der kommet andre betegnelser for de forskellige brandklasser. Eksempelvis hedder en ikke-bærende, brandadskillende væg i BS 60: EI 60 A2-s1, d0 og en bærende, brandadskillende væg i BS 60: REI 60 A2-s1, d0.

R: Krav til bæreevne

E: Krav til integritet (ingen store revner og lignende)

I: Krav til isoleringsevne

A1, A2, B, C, D, E og F: 7 klasser, som spænder fra ubrændbare materialer (A1 + A2) til materialer, hvortil der ikke stilles brandmæssige krav (F).

S1, S2 og S3: Underklasser, der betegner røgudvikling, hvor S1 er bedst.

d0, d1 og d2: Betegnelser for brændende dråber, hvor d0 er bedst.

Vægge af Leca® blokke og mørtel er i henhold til EU-beslutning henhørende under klasse A1.

Hvor bred skal en mur af Leca® blokke være?

Der findes ingen generelle regler for, hvor bred en mur af Leca® blokke skal være. Væggens bredde er bl.a. afhængig af højde, belastning, eksponeringsklasse (miljøklasse) og husets beliggenhed, så bredden skal beregnes i hvert enkelt tilfælde. Til dette formål anbefales det at kontakte en rådgivende ingeniør. Ved at få beregningerne udført af en rådgivende ingeniør har man - med henblik på et senere salg - samtidig papir på, at væggen/huset er korrekt dimensioneret.  

Weber rådgivningscenter kan rådgive om anvendelse af vore produkter, men påtager sig ikke ansvar for dimensionering eller projektering.

Kan en Leca® murbjælke bære taget over vinduet på mit nye hus?

Weber er materialeleverandør, som ud fra nogle deklarerede egenskaber producerer bl.a. Leca® murbjælker. Bæreevnen for en jævnt fordelt belastning på de enkelte Leca® murbjælker kan ses i brochuren ”Leca® murbjælker”.  

En egentlig bæreevnemæssig beregning bør som udgangspunkt udføres af en rådgivende ingeniør, da mange forskellige forhold gør sig gældende -
 f.eks. punktbelastninger fra spær m.m.

Hvordan undgår man fugeaftegninger på en pudset væg med Leca® blokke?

Fugeaftegninger undgås bedst ved, at der påføres en 2-lags behandling med et dækkende grundingslag, der sikrer et ensartet jævnt sugende underlag for grovpudsen.

Leca® kældervægge

Hvor lang kan en kælderydervæg laves?

Væggens feltlængder er afhængig af forskellige parametre så som højde, jordtryk og bloktype. Det er derfor svært at give et generelt svar. Tabeller over feltlængder med forudsætninger er angivet i brochuren ”Leca® kælderydervægge”.

Skal kælderydervægge tætnes, når der er udvendig isolering og dræn?

Ja, grundet Leca® blokkenes porøse struktur anbefales en udvendig tætning af blokvæggen.  

Tætningen sker ved en primning med weber.tec 901 og efterfølgende overfladebehandling med weber.tec Superflex 10 eller ved berapning, asfaltering og udkast med cementmørtel. Tætningen føres helt ned på fundamentbetonen under blokkene.

Må jeg godt benytte en 35 cm Leca® blok 600 til opmuring af en kælderydervæg?

Ja; Uarmerede kælderydervægge kan udføres af almindelige Leca® blokke 600 i 290, 330, 350 eller 390 mm tykkelse. For at forebygge svindrevner i kældervægge udført af disse blokke indlægges svindarmering i hvert 2. skifte i liggefugen. Svindarmeringen bidrager ikke til væggenes regningsmæssige bæreevne. Ved opmuring mures altid med fyldte fuger. Ved anvendelse af almindelige Leca® blokke 600 til uarmerede kælderydervægge må de nødvendige afstivningsforhold vurderes og beregnes i hvert enkelt tilfælde af den rådgivende ingeniør for det pågældende byggeri.

Til armerede kælderydervægge benyttes ofte Leca® rilleblokke. Dette er specielle blokke, der fås i bredden 35 og 39 cm, med udsparede riller til ilægning af armering. Armeringen fastholdes i rillerne med medleverede plastafstandsholdere på en måde, så der opnås minimum 15 mm dæklag.

Hvilken armering skal anvendes ved Leca® rilleblokke?

Leca® rilleblokke skal armeres med 8 eller 10 mm ribbet armeringsstål B550.

Kan dækket over kælderen laves som træbjælkelag?

Når kælderydervæggen mures op med Leca® rilleblokke, kan der bygges træbjælkelag som dæk over kælderen. Grunden er, at kælderydervæggen er regnet som 3-sidet understøttet, hvilket vil sige, at der ikke er noget, der fastholder kælderydervæggen foroven. Det giver også mulighed for at isolere kælderydervæggen ved overgangen til terræn f.eks. med Leca® termblokke.

Kan en kælderydervæg mures op i Leca® termblokke?

Nej! En væg af Leca® termblokke er at betragte som en hulmur. Det vil sige, at der ikke kan regnes med, at kræfterne kan overføres fra den ene vange til den anden gennem polystyrenet. Leca® termblokke kan anvendes omkring overgangen til terræn og maks. 30 cm under terræn.

Leca® fundamenter

Hvor meget kan en Leca® blok bære?

Den deklarerede middel trykstyrke for Leca® blokke 600 er 3,0 MPa (30 kg/cm2). Det er dog ikke den værdi, der bruges ved beregninger. Med de sikkerhedsfaktorer, som normerne foreskriver, anvendes den regningsmæssige trykstyrke 1,44 MPa (14,4 kg/cm2) ved styrkeberegninger. Bæreevnen for murværk af Leca® blokke inkluderer også mørtelstyrken samt belastningens placering på murværket.

Skal der anbringes murpap ovenpå fundamenter med Leca® blokke?

Fugtsugningen i Leca® blokke er meget ringe. Under normale forhold er det derfor ud fra fugttekniske hensyn ikke nødvendigt at anbringe murpap ovenpå fundamentet. Der bør dog alligevel anbringes murpap her, da dette vil fungere som glidelag, der kan optage mindre bevægelser fra bygningssvind og temperaturbevægelser. Yderligere vil en bred murpap, der føres ind og fastklæbes til gulvbetonen, være en billig og effektiv løsning i forbindelse med radontætning.

Skal fundamenter med Leca® blokke pudses?

Ydervægsfundamenter med Leca® blokke skal tætnes udvendigt helt ned over fundamentbetonen under Leca® blokkene. Denne grovgrunding udføres med cement og sand 1:3 i en tyktflydende blanding i en tykkelse på 2-3 mm. For efterfølgende at få en jævn, ensartet overflade kan denne grovgrunding pudses traditionelt til ned under terræn.

Må Leca® blokke mures på højkant i fundamenter?

Trykprøvningen af Leca® blokke udføres, så trykretningen under prøvningen er den samme som under de forhold, der forekommer efter indbygning i de bærende konstruktioner. Det betyder, at trykstyrken i andre trykretninger ikke bliver afprøvet og derfor ikke kendes. For Leca® blokke i bredden 19 cm er der dog udført en prøveserie, hvor blokkene blev afprøvet i to trykretninger. Der kunne her ikke konstateres væsentlige forskelle i trykstyrke uanset trykretning.

Mit fundament skal være 490 mm bredt. Leca® blokke er maks. 390 mm brede. Hvordan klarer jeg det?

Ved fundamenter med 490 mm brede Leca® termblokke i de to øverste skifter og med en massiv Leca® blok 600 som underste skifte sammenmures det nederste skifte med en 390 mm og en 100 mm Leca® blok 600 med weber pumpbar limmørtel mellem de to blokke.

Løs Leca®

Skal løs Leca® komprimeres?

Ja. Løse Leca® letklinker indgår naturligt i terrændækket som isolerende, kapillarbrydende og trykudlignende lag. 

Leca® 10-20 coated til terrændæk udlægges med en overhøjde svarende til 10 % af lagtykkelsen og skal derefter komprimeres 10 %.

Forsøg har vist, at der ved belastninger på op til 500 kg/m² kan påregnes en sætning i laget på mindre end 1 mm i 400 mm Leca® letklinker, når laget er komprimeret 10 %.

Hvordan leveres løs Leca®?

Leca® letklinker kan leveres på fire måder: 

  • Med blæservogn blæses Leca® letklinker gennem fleksible slanger direkte ind på brugsstedet. Blæservognene - med anhænger - rummer op til 103 m3 Leca® letklinker. Blæserens kapacitet er ca. 1 m3 pr. minut.
  • Løst leveret til aftipning. Lastbilen kan medbringe op til 103 m3 Leca® letklinker. 
  • I big-bags. En big-bag indeholder 2,5 m³ Leca® letklinker. 
  • Opsækkede Leca® letklinker. Hver sæk rummer 50 liter. 

Kan I oplyse nærmere om blæsning med løs Leca®?

  • Med blæservogn blæses Leca® letklinker gennem fleksible slanger direkte ind på brugsstedet - op til 30 meter fra vognen. Blæserens kapacitet er ca. 1 m3 pr. minut. Blæservognene - med anhænger - rummer op til 103 m3 Leca® letklinker. Bæredygtig kørevej for blæservognen er nødvendigt. Det er normalt ikke økonomisk rentabelt at få leveret mindre end 20 m3 Leca® letklinker med blæs. 
  • Ved tilsætning af ca. 5 liter vand pr. m3 Leca® letklinker kan blæsningen også anvendes på byggepladser med krav om støvbegrænsning. Blæseren tilsluttes pladsens byggevand med en almindelig haveslange.
  • Til håndtering af slangerne og samtidig fordeling og komprimering af Leca® letklinkerne må entreprenøren regne med at stille 2 mand til rådighed.

Kan jeg blæse løs Leca® ind og fylde min krybekælder?

Nej, det kan vi ikke anbefale. Ved en efterisolering under det eksisterende krybekælderdæk skal der tages hensyn til, at ventilationen i krybekælderen kan opretholdes. Dette er nødvendigt, så der ikke via kondens eller anden fugtpåvirkning opstår råd eller svamp i de organiske konstruktioner, som et krybekælderdæk ofte er opbygget af.

Selv om det kan virke som et voldsomt indgreb, vil det være bedst og mest effektivt at efterisolere din krybekælder ved at fjerne det gamle gulv og bjælkelag (alt organisk materiale) - og erstatte det med en traditionelt opbygget terrændækskonstruktion.

Forsikringsmæssigt vil denne løsning blive betragtet som en god og sikker løsning. Husk at oplyse dit forsikringsselskab om ændringen inden du påbegynder arbejdet. Læs mere her:

Krybekælder med Leca® letklinker

Fra krybekælder til højisoleret terrændæk